scale1200x0-1575182042-46.jpg

scale1200x0-1575182042-46.jpg

Winner of 19th edition of “Duong len dinh Olympia” TV quiz show Tran The Trung (second from left) poses for a photo with his mother and teachers of Phan Boi Chau High School for Gifted Students (Photo: VNA) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *