Ông David Ben-Gurion đọc tuyên ngôn độc lập của Israel vào ngày 14/5/1948 ở Tel Aviv. (Nguồn: Getty Image)

Ông David Ben-Gurion đọc tuyên ngôn độc lập của Israel vào ngày 14/5/1948 ở Tel Aviv. (Nguồn: Getty Image)

Ông David Ben-Gurion đọc tuyên ngôn độc lập của Israel vào ngày 14/5/1948 ở Tel Aviv. (Nguồn: Getty Image)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *