La prisión Toul Sleng del régimen genocida de Pol Pot. Foto: VNA

La prisión Toul Sleng del régimen genocida de Pol Pot. Foto: VNA

La prisión Toul Sleng del régimen genocida de Pol Pot. Foto: VNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *