BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO BÙI THANH SƠN THĂM CHÍNH THỨC BRUNEI DARUSSALAM VÀ ĐỒNG CHỦ TRÌ KỲ HỌP LẦN THỨ HAI ỦY BAN HỖN HỢP VỀ HỢP TÁC SONG PHƯƠNG VIỆT NAM – BRUNEI

BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO BÙI THANH SƠN THĂM CHÍNH THỨC BRUNEI DARUSSALAM VÀ ĐỒNG CHỦ TRÌ KỲ HỌP LẦN THỨ HAI ỦY BAN HỖN HỢP VỀ HỢP TÁC SONG PHƯƠNG VIỆT NAM – BRUNEI