bankhac-1591674359-93.jpg

bankhac-1591674359-93.jpg

Древний документ, гравированный на дереве и датированный 18 веку, четко объявил суверенитет Вьетнама над Хоангша и Чыонгша. (Фото: ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *