anh5l-1559720033-76.jpg

anh5l-1559720033-76.jpg

With the 10 already signed FTAs, after many years of implementation, the average rate of utilisation of tariff preferences reached only 30 percent. (Source: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *