37295121241-1545362817-5.jpg

37295121241-1545362817-5.jpg

H’Hen Niê sinh ra trong một gia đình nghèo có sáu người con ở vùng nông thôn Việt Nam. (Nguồn: Photo by Bil)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *