1-1597023954-87.jpg

1-1597023954-87.jpg

A team from the International Health Quarantine Centre sterilises an aircraft at Van Don airport at night. (Photo: Vietnam News Agency (VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *