000fu8oy-1540553372-40.jpg

000fu8oy-1540553372-40.jpg

Japan’s Prime Minister Shinzo Abe (L) shakes hands with China’s President Xi Jinping (R) before the G20 leaders’ family photo in Hangzhou on September 4, 2016.
World leaders are gathering in Hangzhou for the 11th G20 Leaders Summit from September 4 to 5. / AFP PHOTO / Greg BAKER

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *