witnesssign-1535686452-14.jpg

witnesssign-1535686452-14.jpg

At the talks, the two Presidents witnessed the signing of a number of important cooperation deals.  (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *