War correspondents of the Vietnam Thong tan xa cover the Ho Chi Minh Campaign in April 1975 (File photo of VNA)

War correspondents of the Vietnam Thong tan xa cover the Ho Chi Minh Campaign in April 1975 (File photo of VNA)

War correspondents of the Vietnam Thong tan xa cover the Ho Chi Minh Campaign in April 1975 (File photo of VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *