vnpngavoi15-1574401952-51.jpg

vnpngavoi15-1574401952-51.jpg

At present, Vietnam is keeping some 50 tonnes of ivory that has been seized in State storage (Photo: Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *