vnapotalwo1-1575432409-77.jpg

vnapotalwo1-1575432409-77.jpg

The World Bank forecast Vietnam’s GDP growth in 2019 will decrease to 6.6 percent, with inflation rate to be kept under the official target of 4 percent. (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *