vnapotalvi-1614673884-92.jpg

vnapotalvi-1614673884-92.jpg

Employees at Company for Vaccine and Biological Production No 1 (VABIOTECH) examine proteins in COVID-19 vaccine (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *