vnapotaltr-1614673845-57.jpg

vnapotaltr-1614673845-57.jpg

Volunteers register for screening and injection during second phase of Nano Covax’s trials (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *