vnapotalth-1615451388-44.jpg

vnapotalth-1615451388-44.jpg

A medical worker receives check-up before getting vaccinated against COVID-19 (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *