vnapotalth-1615450861-40.jpg

vnapotalth-1615450861-40.jpg

The COVID-19 vaccine is prepared to be administered to a medical worker (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *