vnapotalky1-1575432084-86.jpg

vnapotalky1-1575432084-86.jpg

Vietnam’s total import-export turnover hits 336.56 billion USD in the first eight months (Illustrative image. Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *