vnapotalky1-1575431556-93.jpg

vnapotalky1-1575431556-93.jpg

The export growth rate of the domestic economic sector hit 13.9 percent, much higher than that of the foreign invested sector, at 4.6 percent. (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *