vnapotalky-1604564541-59.jpg

vnapotalky-1604564541-59.jpg

劳动荣军与社会部部长陶玉容在第十四届国会第10次会议上回答国会代表有关境外越南务工人员的部分相关问题。

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *