vnapotalha-1615453920-90.jpg

vnapotalha-1615453920-90.jpg

A medical worker receives check-up before getting the first shot of COVID-19 vaccine (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *