vnapotalco-1615451811-71.jpg

vnapotalco-1615451811-71.jpg

Patient 91 (sitting) in a photo with doctors and representative of the UK Consulate in HCM City on the day he is discharged from hospital (Photo: VNA) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *