vnapotalco-1615426552-35.jpg

vnapotalco-1615426552-35.jpg

Пациент № 91 на фото с представителем Генерального Консульства Великобритании в Хошимине в день выписки из больницы. (Фото: ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *