vnapotalco-1596878517-47.jpg

vnapotalco-1596878517-47.jpg

                  从赤道几内亚回国的越南公民将在中央热带疾病医院接受隔离和治疗。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *