vnapotalbi-1546830332-43.jpg

vnapotalbi-1546830332-43.jpg

L’UE exemptera de taxes d’importation pendant 7 ans certains produits vietnamiens, tels que textile et chaussures.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *