vnapotal7-1604462122-45.jpg

vnapotal7-1604462122-45.jpg

越南劳动荣与社会境外务工人员管理局为赴日本从事护理工作的越南务工人员提供技能培训服务。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *