vnapotal401-1562658030-81.jpg

vnapotal401-1562658030-81.jpg

Cambodian people in the victory celebration which is held on January 25, 1979 at Olympic Stadium in Phnom Penh (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *