vnapotal401-1562657915-81.jpg

vnapotal401-1562657915-81.jpg

Vietnamese and Cambodian soldiers protect the Angkor Wat Temple (July 1982) (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *