vnapotal401-1562657548-11.jpg

vnapotal401-1562657548-11.jpg

Cambodia’s revolutionary army forces liberate Phnom Penh at noon on January 7, 1979 (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *