vnapotal13-1589514916-13.jpg

vnapotal13-1589514916-13.jpg

L’Oncle Ho a visité une unité de jeunes volontaires en 1951. Photo d’archive: VNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *