vnapotal13-1589514768-54.jpg

vnapotal13-1589514768-54.jpg

Le Président Ho Chi Minh visite une unité de génie à Viet Bacc, en février 1951.Photo d’archive: VNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *