vnapotal10-1545818860-27.jpg

vnapotal10-1545818860-27.jpg

Des casques bleus vietnamiens à l’aéroport international de Juba, au Soudan du Sud. Photo: VNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *