vnapotal10-1545816481-19.jpg

vnapotal10-1545816481-19.jpg

Un officier au revoir sa femme avant son départ en mission au Soudan du Sud. Photo : VNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *