vna_potal_tien_giang_chu_dong_giai_ngan_nguon_von_dau_tu_cong_dap_ung_nhu_cau_khoi_phuc_va_phat_trien_kinh_te_5801231

Tiền Giang: Chủ động giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đáp ứng nhu cầu khôi phục và phát triển kinh tế