vna_potal_bo_tai_chinh_kiem_tra_thao_go_kho_khan_day_manh_giai_ngan_von_dau_tu_cong_nam_2021_5812412

Bộ Tài chính kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021