vna_potal_bi_thu_thanh_uy_thanh_pho_ho_chi_minh_nguyen_van_nen_tham_chien_sy_cong_an_mac_covid19_5488164