vna_potal_bau_cu_qh_va_hdnd_ron_rang_bau_cu_som_noi_huyen_dao_truong_sa_5442690

Bầu cử QH và HĐND: Rộn ràng bầu cử sớm nơi huyện đảo Trường Sa