vna_potal_bau_cu_qh_va_hdnd_pho_phuong_thu_do_khoac_ao_moi_ruc_ro_co_dong_cho_ngay_hoi_toan_dan_di_bau_cu_5410852

Bầu cử QH và HĐND: Phố phường Thủ đô “khoác áo mới” rực rỡ cổ động cho ngày hội toàn dân đi bầu cử