vna_potal_bau_cu_qh_va_hdnd_bau_cu_som_tai_huyen_dao_truong_sa_5442694

Bầu cử QH và HĐND: Rộn ràng bầu cử sớm nơi huyện đảo Trường Sa