vietnamsun-1604036654-41.jpg

vietnamsun-1604036654-41.jpg

Staff members of the second level-2 field hospital depart for the mission in South Sudan (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *