vietnamsun-1604036363-64.jpg

vietnamsun-1604036363-64.jpg

The Vietnamese-flag raising ceremony at the UN headquarters on September 20, 1977, marking the country’s official admission to the world’s largest organisation (File photo of VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *