Vietnamese customers show their admiration for the team. (Photo: VNA)

Vietnamese customers show their admiration for the team. (Photo: VNA)

Vietnamese customers show their admiration for the team. (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *