vietnamdprk-1561454779-39.jpg

vietnamdprk-1561454779-39.jpg

On July 8, 1957, people in Pyongyang extend a warm welcome for President Ho Chi Minh and the Vietnamese delegation. (Photo: VNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *