videotinhh-1547798603-93.mp4.jpg

videotinhh-1547798603-93.mp4.jpg

Astounding cultural spectacle “The Quintessence of Tonkin” leaves deep impressions on foreign tourists. (Video: Ba Thanh – Phuong Anh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *