videomuaro-1547799185-13.mp4.jpg

videomuaro-1547799185-13.mp4.jpg

Uniquely Vietnamese water puppetry – a must-see to foreign tourists (Video: Ha Quynh – Ngoc Ly)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *