untitled1-1565598035-84.jpg

untitled1-1565598035-84.jpg

Phỏng dựng phục trang của quan thất phẩm triều Lê Trung Hưng với áo viên lĩnh đính bổ tử gà lôi, xõa tóc, đội mũ ô sa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *