Từ năm 1884 trở đi, xe kéo mới trở nên quen thuộc, phổ biến khi người Pháp cho sản xuất 50 chiếc để cung cấp cho toàn miền Bắc. (Ảnh: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam)

Từ năm 1884 trở đi, xe kéo mới trở nên quen thuộc, phổ biến khi người Pháp cho sản xuất 50 chiếc để cung cấp cho toàn miền Bắc. (Ảnh: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam)

Từ năm 1884 trở đi, xe kéo mới trở nên quen thuộc, phổ biến khi người Pháp cho sản xuất 50 chiếc để cung cấp cho toàn miền Bắc. (Ảnh: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *