ttxvnttxgp-1602149068-42.jpg

ttxvnttxgp-1602149068-42.jpg

Tác phẩm “Du kích Cà Mau kéo pháo để tấn công cứ điểm Cái Keo-Cà Mau” – Giải thưởng Nhà nước năm 2007. Tác giả: Trần Bình Khuôl (TTXGP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *