ttxvnnguyen-1558146339-24.jpg

ttxvnnguyen-1558146339-24.jpg

Tháng 12/1920, tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua, Người thanh niên Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) cùng các đồng chí khác thông qua Nghị quyết thành lập Đảng Cộng sản Pháp và ra nhập Quốc tế thứ ba. Từ năm 1917, Nguyễn Ái Quốc trở về Pháp, sống ở Paris, tham gia những hoạt động của Đảng xã hội Pháp và hoạt động của những người yêu nước Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *