ttxvnnguyen-1526637326-60.jpg

ttxvnnguyen-1526637326-60.jpg

[07/05/2015 11:21:58] Ngày 5/6/1911, tại cảng Sài Gòn, trên con tàu Amiral Tatouche Tréville, Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (Chủ tịch Hồ Chí Minh), với ý chí mãnh liệt, lòng yêu thương dân tộc sâu sắc đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Cuộc hành trình qua 3 đại dương, 4 châu lục và gần 30 quốc gia đã đưa Nguyễn Ái Quốc đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin là Học thuyết cách mạng tiên phong của thời đại. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *